CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR (Publicada 25/02/2021 – BOP num. 38)

TERMINI DE SOL·LICITUD:

Primer Fase: DEL 26 DE FEBRER DE 2021  AL 17 DE MARÇ DE 2021 A LES 23.59 HORES (20 DIES NATURALS)

Segona Fase: DEL 17 DE JUN DE 2021 FINS AO 15 DE JULIOL DE 2021 A LES 23:59 HORES (20 DIES HÀBILS)

OBJECTE

L’objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l’Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors que es determinen en l’Annex I d’aquesta convocatòria.

Aquestes ajudes es dirigeixen a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

Atorgar a les persones beneficiàries d’aquestes ajudes:

a) Una quantitat fixa de 2.000€ per cada autònom/a o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex I d’aquesta convocatòria.
b) Una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses o autònoms en els sectors identificats en La Base 1ª d’aquesta convocatòria, així com en el Decreto llei 172021

DESPESES SUBVENCIONABLES

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprés entre l’1 d’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen en el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener

PERSONES O ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són beneficiàries d’aquestes ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex I d’aquesta convocatòria, que exercisquen l’activitat en el terme municipal Riola,segons Resolució num. 430/2021, rectificada mitjançant Resolució 43172021

Podrà presentar-se un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar-se més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seua presentació per Registre General d’Entrada a l’Ajuntament.

– Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i complisquen els següents requisits:

a) Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.
b) Estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats en l’Annex I d’aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en el BOP d’aquesta.
c) Que l’activitat s’exercisca en el terme municipal de Riola. En cas de no tindre local afecte a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Riola amb data anterior al dia 1 del mes en què es presente la sol·licitud

d)Acreditar mitjançant la seua presentació, el pagament de factures per import de 2.000€, imposats no subvencionables exclosos, la data de desemborsament dels quals estiga compresa entre abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l’activitat per a la qual se sol·licita subvenció.
– En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

II FASE AJUDES PARÈNTESI

EDICTE CONVOCATORIA

EDICTE LLISTA PROVISIONAL

 

NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓ

BASES

EXTRACTE CONVOCATÒRIA

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE

SOL·LICITUD