CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/NA DE L’AJUNTAMENT DE RIOLA

Mitjançant Resolució d’Alcaldia num. 15/2024 es van aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a constitució d’una borsa d’administratiu/va  corresponent  a l’escala Administració General, Subescala Administrativa – Grup C1 mitjançant oposició

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de la Provincia de València».

Les bases que regulen la convocatòria s’han publicat íntegrament en el Tauler d’anuncis i el Portal de Transparència electrònic de l’Ajuntament de Riola (https://riola.sedelectronica.es/info.0).

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el Tauler d’anuncis i el Portal de Transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament de Riola.

El model d’instància es troba disponible en la seu Electrònica de l’Ajuntament (https://riola.sedelectronica.es/info.0)

 

TEMARI

BASES

EXTRACTE BORSA

EDICTE Publicació Llistat Provisional Admesos i exclosos

EDICTE Publicació Llistat Provisional Rectificat

EDICTE Publicació Llistat Definitiu i convocatòria primer exercici

Convocatòria Acte Públic

Anulación preguntas y plantilla respuestas correctas

Notes tipus test

Resolució al.legacions

NOTES DEFINITIVES TEST, CONVOCATORIA PRÀCTIC

CONVOCATÒRIA LECTURA PRÀCTIC

NOTES PROVISIONALS PRÀCTIC BOLSA C1

Comunicació revisió