BORSA DE CARÀCTER SOCIAL – PLA LOCAL DE REACTIVACIÓ D’OCUPACIÓ

Des del present equip de govern, i amb l’objectiu de promoure en el municipi un Pla que reactiva l’ocupació, s’impulsa una Borsa d’Ocupació, basada sobretot en criteris de caràcter social.

Mitjançant acord d el’Ajuntament Ple, de data 11 d’octubre de 2022,  s’aprová el Pla Local de Reactivació d’Ocupació del municipi de Riola, amb el consens de tota la Corporació, i amb l’objectiu d’impulsar polítiques públiques de carácter social. Una de les mitjanes contemplades és la creació d’una Borsa de caràcter social, no amb l’objectiu de cobrir necessitats estructurals del municipi, sinó d’atendre situacions de vulnerabilitat social mitjançant l’oportunitat de treballar en l’àmbit públic.

La presentació d’instàncies s’efectuarà a través de Seu Electrònica de l’Ajuntament:

https://riola.sedelectronica.es/info.0

A través de la Resolució num. 258/2023 s’han aprovat les Bases que regeixen el procediment, així com la convocatòria per a la presentació d’instàncies.

BASES BORSA SOCIAL

El termini per a presentació d’instàncies s’obrirà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València, durant un termini de 10 dies:

EXTRACTE PUBLICAICÓ BOP València

EDICTE Constitució borsa

LLISTAT ORDENAT