Altres

Inicio/Altres

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2022-02-09T12:06:44+00:00

L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2020, per UNANIMITAT dels presents, VA APROVAR l'adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de génere. A través d'aquesta iniciativa, la Diputació Provincial de València impulsa un projecte, basat en la formació, que inclou una aportació econòmica per a combatre aquesta xacra social PUBLICACIÓN BOP Valencia PROTOCOL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE RIOLA

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE2022-02-09T12:06:44+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ EXERCICI 2021

2021-10-06T10:36:45+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ Amb la intenció d'ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l'Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi. La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s'estableix en la Base huitena. Documentació EXTRACTE SUBV XEC BEBÉ INSTÀNCIA La tramitació electrònica de la present subvenció es realitzarà a través de tràmit específic, l'accés del qual es troba en el següent enllaç: https://riola.sedelectronica.es/dossier.15

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ EXERCICI 20212021-10-06T10:36:45+00:00

ELECCIÓ JUTJAT DE PAU (TITULAR I SUPLENT)

2021-09-22T10:57:48+00:00

En atenció al que es preveu en l'article 101 de la Llei 6/1985 – Llei orgànica del Poder Judicial, d'ara en avant  LOPJ- i articles 4 i 5 Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i en relació al procediment d'elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i suplent d'aquest municipi, l'Alcaldessa- Presidenta, amb data 9 de setembre de 2021 i número 2021-657, ha dictat ACORD relatiu a convocatoria del procés de selecció, en els següents termes: "(...) Considerant l'exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribueix, DISPOSE: PRIMER: [...]

ELECCIÓ JUTJAT DE PAU (TITULAR I SUPLENT)2021-09-22T10:57:48+00:00

PROYECTO FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EJERCICIO 2021

2021-10-13T11:53:34+00:00

Des de l'Ajuntament de Riola, en col·laboració amb la Diputació Provincial de València i la Conselleria de Participació i Transparència, s'està impulsant un projecte de millora dels mitjans electrònics de l'Entitat Local, facilitant al ciutadà la presentació telemàtica d'instàncies i documents, a través de models normalitzats disponibles en la Seu Electrònica. A través d aquest programa, s'està millorant les obligacions recollides en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com aquelles regulades en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de [...]

PROYECTO FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EJERCICIO 20212021-10-13T11:53:34+00:00

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT

2020-06-25T10:04:05+00:00

BEQUES DE TRANSPORT A l'efecte d'emplenar la instància relativa a Beques de Transport, des de l'Ajuntament S'INFORMA que la distància aproximada és de 4 QUILÒMETRES. No obstant això, aquesta distància es proporciona a efectes informatius i sense caràcter vinculant, podent ser comprovada pels Serveis de la Conselleria competent, a través de l'aplicació habilitada a tals efectes.

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT2020-06-25T10:04:05+00:00

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2021 – Prestacions Econòmiques Individualitzades

2021-06-30T12:52:00+00:00

Prestacions Econòmiques Individualitzades L'Ajuntament de Riola, dins del seu àmbit competencial, ha aprovat les Bases i Convocatòria per a concessió d'ajudes d'emergència, dins del Departament de Serveis Socials. Aquelles persones interessades, que reunisquen els requisits assenyalats en les Bases, podran presentar instància en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, durant tot l'exercici 2021. Extracte de convocatòria De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions [...]

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2021 – Prestacions Econòmiques Individualitzades2021-06-30T12:52:00+00:00

AJUDES PARÈNTESIS – PLA RESISTIR II FASE

2021-10-13T12:51:02+00:00

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR (Publicada 25/02/2021 - BOP num. 38) TERMINI DE SOL·LICITUD: Primer Fase: DEL 26 DE FEBRER DE 2021  AL 17 DE MARÇ DE 2021 A LES 23.59 HORES (20 DIES NATURALS) Segona Fase: DEL 17 DE JUN DE 2021 FINS AO 15 DE JULIOL DE 2021 A LES 23:59 HORES (20 DIES HÀBILS) OBJECTE L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que [...]

AJUDES PARÈNTESIS – PLA RESISTIR II FASE2021-10-13T12:51:02+00:00

AVALEM EXPERÈNCIA ECOVID 2020

2020-12-16T12:02:13+00:00

          ECOVID 2020. Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, desocupades a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals ACTA OFICIAL 1ª ACTA PEÓ OBRES PÚBLIQUES

AVALEM EXPERÈNCIA ECOVID 20202020-12-16T12:02:13+00:00

Revitalitzem el Comerç Local

2021-02-24T13:01:03+00:00

REVITALITZEM EL COMERÇ LOCAL - BDNS Idetif. 519653 Des de la regidoria de promoció econòmica es tracta d'impulsar una ajuda als autònoms i petites empreses que els permeta contrarestar els efectes negatius ocasionats per la COVID-19. A aquest efecte, s'han confeccionat una línies d'ajuda, que permeten atendre de manera eficaç i immediata les necessitats plantejades pels veïns i veïnes de Riola. El termini de sol·licitud d'ajudes s'iniciarà mitjançant la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València Aquesta línia d'ajudes estarà vigent fins al dia 1 de desembre de 2020, condicionada a la disponibilitat de crèdit pressupostari, i [...]

Revitalitzem el Comerç Local2021-02-24T13:01:03+00:00
Ir a Arriba