Altres

Inicio/Altres

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2019-2020

2020-09-01T10:45:42+00:00

Subvenció Beca Transport Escolar 2019-2020 Mitjançant Acord de l'Ajuntament Ple, de data 29 de juliol de 2020, es va aprovar les Bases reguladores i convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar per a l'exercici 2019-2020: PRIMER.- Beneficiaris Persones físiques que reunisquen els següents requisits: edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys, i figurar inscrits en el Padró Municipal d'habitants tots els membres de la unitat familiar, amb una antiguitat mínima de 6 mesos. Matrícula de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2019-202, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i FP., Estudis Universitaris, [...]

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2019-20202020-09-01T10:45:42+00:00

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2020 – Prestacions Econòmiques Individualitzades

2020-06-10T10:51:44+00:00

Prestacions Econòmiques Individualitzades L'Ajuntament de Riola, dins del seu àmbit competencial, ha aprovat les Bases i Convocatòria per a concessió d'ajudes d'emergència, dins del Departament de Serveis Socials. Aquelles persones interessades, que reunisquen els requisits assenyalats en les Bases, podran presentar instància en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, durant tot l'exercici 2020. Extracte de convocatòria De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions [...]

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2020 – Prestacions Econòmiques Individualitzades2020-06-10T10:51:44+00:00

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT

2020-06-25T10:04:05+00:00

BEQUES DE TRANSPORT A l'efecte d'emplenar la instància relativa a Beques de Transport, des de l'Ajuntament S'INFORMA que la distància aproximada és de 4 QUILÒMETRES. No obstant això, aquesta distància es proporciona a efectes informatius i sense caràcter vinculant, podent ser comprovada pels Serveis de la Conselleria competent, a través de l'aplicació habilitada a tals efectes.

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT2020-06-25T10:04:05+00:00

I PLA D’IGUALTAT

2020-06-11T09:48:55+00:00

I Pla d'Igualtat L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord de data 1 de juny de 2020, ha procedit a l'aprovació de l'I Pla d'Igualtat, que contempla mesures a implementar en la pròpia estructura i funcionament de l'Ajuntament. El present instrument s'ha exposat en el BOP  num. 111, de data 11 de juny de 2020. S'adjunta el text íntegre del document: EDICTE PUBLICACIÓ BOP Pla Igualtat Ajuntament  

I PLA D’IGUALTAT2020-06-11T09:48:55+00:00

I CONCURS DE DIBUIX

2020-06-10T12:33:35+00:00

I CONCURS DE DIBUIX L'Ajuntament de Riola  ha organitzat un concurs de dibuix per a aquells veïns i veïnes del Municipi, que desitgen aportar un granet d'arena, en aquests moments tan complicats. Per a participar en el concurs només has de llegir-te les bases, i la resta depén de la teua imaginació. BASES Anima't i presenta el teu dibuix!!!! Dibuix Guanyador ______________________________________________________________________________________________________ En sessió plenària de data 1 de juny de 2020, es va efectuar el sorteig corresponent al concurs de dibuix, resultant guanyador el següent:

I CONCURS DE DIBUIX2020-06-10T12:33:35+00:00

CONSULTA RIOLA 2020: PROJECTE ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

2020-09-15T10:39:22+00:00

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA SOBRE TRÀMIT PARTICIPACIÓ CIUTADANA:   SOTMETIMENT DEL PROJECTE D'ORDENANÇA REGULADORA DE SUBVENCIONS Al TRÀMIT DE CONSULTA PRÈVIA   Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment del que es disposa en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques – d'ara en avant LPACAP-, amb caràcter previ a l'elaboració de l'Ordenança, se substancia una consulta pública prèvia per a recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguen veure afectats [...]

CONSULTA RIOLA 2020: PROJECTE ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS2020-09-15T10:39:22+00:00

PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT RISC INUNDACIONS

2020-06-02T12:36:28+00:00

PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT EL RISC D'INUNDACIONS (PAM) RIOLA Se sotmet a un període d'exposició pública el pla d'Actuació Municipal de risc per inundacions del terme municipal de Riola (PAM), durant un termini de 20 dies. Qualsevol interessat podrà examinar l'expedient a través de la pàgina web o en les dependències de l'Ajuntament (Departament de Secretaria), EDICTE PAM INUNDACIONS RIOLA PLANOS PAM RIOLA

PLA ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT RISC INUNDACIONS2020-06-02T12:36:28+00:00

Borsa de treball de caràcter social

2019-12-22T09:23:07+00:00

Procés selectiu borsa de treball de caràcter social Mitjançant Resolució d'Alcaldia num. 182/2019, s'han aprovat les bases reguladores per a la constitució de borsa de treball (de carácter social), per mitjà del sistema de concurs de mèrits. Descarregar arxius: EDICTE CONSTITUCIO BORSA ACTA BAREMACIÓ MÈRITS Edicte Edicte: rectificació Bases rectificades Instància Full d'autobaremació

Borsa de treball de caràcter social2019-12-22T09:23:07+00:00