Altres

Inicio/Altres

Licitació de la Concessió de Servei Explotació Bar Poliesportiu Municipal

2024-05-28T12:38:00+00:00

L'Ajuntament de Riola, ha tret a licitació la Concessió del servei de explotació de Bar Poliesportiu Municipal, la qual es podran presentar les ofertes fins al dia 6 de juny a les 23:59 hores al perfil del contractant de l'Ajuntament de Riola, allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per tal de presentar ofertas s'ha d'estar registrat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Al següent enllaç, es troben l'anunci de la licitació i els plecs,  i la plataforma on presentar les ofertes: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hY3NCoJAFIWfpQeQe3NGreVYpkaWv5POJqaMGEmNiCifPou21oGzOPDxHRBQaGOLEIOSiUEhB9HIuzrJm2obeYYChLB2jDsR86cE3Th0ULdjy6SLTT8ReC0fqlbdsYQUcqS7pJpcgkNyjaouwqAK-vp6UO7DkseZzWz5tJfp-0eYg17UYdsjRY_gQBj-N4gPYpAZ5UsemonvIvreYr7Kxga6uvkFflysvbY-Qi2UVuRYUTYavQA2X7To/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/578149108687/-/  

Licitació de la Concessió de Servei Explotació Bar Poliesportiu Municipal2024-05-28T12:38:00+00:00

PROCÉS SELECCIÓ BORSA ADMINISTRATIU/VA

2024-07-18T07:41:24+00:00

CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VA, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERÍ/NA DE L'AJUNTAMENT DE RIOLA Mitjançant Resolució d'Alcaldia num. 15/2024 es van aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a constitució d'una borsa d'administratiu/va  corresponent  a l'escala Administració General, Subescala Administrativa - Grup C1 mitjançant oposició   El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de la Provincia de València». Les bases que regulen la convocatòria s'han publicat íntegrament en el Tauler d'anuncis i el Portal de Transparència [...]

PROCÉS SELECCIÓ BORSA ADMINISTRATIU/VA2024-07-18T07:41:24+00:00

SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA EXERCICI 2023

2024-04-29T06:51:22+00:00

SUBVENCIÓN PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA -EXERCICI 2023- Tota societat moderna i democràtica requereix un fort impuls que garantisca la diversitat i promoció cultural entre els nostres joves. La present Corporació, consent d'aquests valors, fomenta a través d'aquesta línia d'ajudes una subvenció que reforce l'interés dels nostres veïns i veïnes, i especialment el dels més joves, en aquelles activitats educatives, com ara la música i les arts pràctiques. Als efectes oportuns, es procedeix a regular aquells aspectes necessaris per a sol·licitar aquesta línia d'ajudes, que poden resumir-se en els següents termes: Primer. Objecte: La present subvenció té per objecte [...]

SUBVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA EXERCICI 20232024-04-29T06:51:22+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ EXERCICI 2023

2024-04-29T06:51:22+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ Amb la intenció d'ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l'Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi. La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s'estableix en la Base huitena. Documentació CONVOCATÒRIA BOP València La tramitació electrònica de la present subvenció es realitzarà a través de tràmit específic, l'accés del qual es troba en el següent enllaç: https://riola.sedelectronica.es/info.0 PROPOSTA COMISSIÓ DE VALORAICÓ 07/09/2023: PROPOSTA XEC BEBÉ [...]

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ EXERCICI 20232024-04-29T06:51:22+00:00

SUBVENCIÓ RELATIVA A FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT A RIOLA 2023

2024-04-29T06:51:22+00:00

SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L'ESPORT FEDERAT A RIOLA Des de la present Corporació s'ha fixat com a objectiu fonamental la promoció i foment de l'esport, que s'articula a través de subvencions nominatives,i en aquest cas concret, mitjana un procediment de concurrència competitiva que permeta fomentar l'esport federat en el municipi de Riola. Primer. Objecte: La present subvenció té per objecte la promoció de l'esport federat en el municipi de Riola, de conformitat amb l'assenyalat en l'article 7.2.a) i b) de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, per [...]

SUBVENCIÓ RELATIVA A FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT A RIOLA 20232024-04-29T06:51:22+00:00

BORSA DE CARÀCTER SOCIAL – PLA DE REACTIVACIÓ D’OCUPACIÓ

2024-04-29T06:51:23+00:00

BORSA DE CARÀCTER SOCIAL - PLA LOCAL DE REACTIVACIÓ D'OCUPACIÓ Des del present equip de govern, i amb l'objectiu de promoure en el municipi un Pla que reactiva l'ocupació, s'impulsa una Borsa d'Ocupació, basada sobretot en criteris de caràcter social. Mitjançant acord d el'Ajuntament Ple, de data 11 d'octubre de 2022,  s'aprová el Pla Local de Reactivació d'Ocupació del municipi de Riola, amb el consens de tota la Corporació, i amb l'objectiu d'impulsar polítiques públiques de carácter social. Una de les mitjanes contemplades és la creació d'una Borsa de caràcter social, no amb l'objectiu de cobrir necessitats estructurals del municipi, sinó [...]

BORSA DE CARÀCTER SOCIAL – PLA DE REACTIVACIÓ D’OCUPACIÓ2024-04-29T06:51:23+00:00

BORSA DE REACTIVACIÓ D’OCUPACIÓ

2024-04-29T06:51:23+00:00

BORSA DE REACTIVACIÓ D'OCUPACIÓ Des de la present Corporació, som conscients de la importància de reduir la situació de desocupació a Riola, sobretot en aquells sectors més afectats per les circumstàncies socials.   El Ple de l'Ajuntament ha aprovat, mitjançant acord de data 11 d'octubre de 2022, un pla d'Activació d'Ocupació, que permet conciliar les necessitats dels col·lectius més desfavorits i els objectius laborals contemplats en el propi pla, per la qual cosa ens trobem amb una Borsa que regula criteris de caràcter social, i sobretot, aquells que permeten atendre les necessitats específiques dels veïns i veïnes de Riola. Aquestes Bases [...]

BORSA DE REACTIVACIÓ D’OCUPACIÓ2024-04-29T06:51:23+00:00

FESTES MUNICIPALES SARC ALS POBLES 2023

2024-04-29T06:51:23+00:00

                                                                    El SARC és el Servei d'Assistència i Recursos Culturals de l'àrea de Cultura de la Diputació de València, l'objectiu del qual  és l'assistència als municipis de la província de València en matèria cultural, incidint de forma més activa als pobles amb menor nombre d'habitants o amb menys recursos econòmics, actuant com un model d'intervenció i redistribució territorial de la cultura. Un dels seus objectius fonamentals és el [...]

FESTES MUNICIPALES SARC ALS POBLES 20232024-04-29T06:51:23+00:00

MODIFICACIÓ PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA – TRÀMIT PARTICIPACIÓ CIUTADANA-

2024-04-29T06:51:23+00:00

La Participació ciutadana, en el desenvolupament de les polítiques públiques, és un element central, en tant possibilita l'opinió dels ciutadans, i sobretot en aquells aspectes urbanístics que configuren el territori i àmbit espacial on residim. Des de l'equip de govern s'està impulsant una modificaicó del Pla General d'Ordenació urbana, amb e únic objectiu d'adaptar l'urbanisme municipal a la realitat imperant a Riola. VIST el que es disposa en l’article 51 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana, que estableix el següent:   “ Abans de l'elaboració de [...]

MODIFICACIÓ PLA GENERAL ORDENACIÓ URBANA – TRÀMIT PARTICIPACIÓ CIUTADANA-2024-04-29T06:51:23+00:00

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2024-04-29T06:51:23+00:00

L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2020, per UNANIMITAT dels presents, VA APROVAR l'adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de génere. A través d'aquesta iniciativa, la Diputació Provincial de València impulsa un projecte, basat en la coeducació i la sensibilització contra la violència de gènere, , que inclou una aportació econòmica per a combatre aquesta xacra social BOP 144, DE DATA 28_12_2022 ACCIONS DESENVOLUPADES:

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE2024-04-29T06:51:23+00:00
Ir a Arriba