CONCURS ART URBÀ A RIOLA /CONCURSO ARTE URBANO

Des de l’equip de govern es vol impulsar l’art urbà, mitjançant la rehabilitació i decoració amb murals de façanes de vivendes, i al mateix temps aconseguir que Riola puga promocionar el turisme./ Desde el equipo de gobierno se pretende impular el arte urbano, mediante la rehabilitación  y decoración con murales en fachadas de viviendas, y al mismo tiempo conseguir que Riola pueda promocionar el turismo.

Amb aquesta finalitat, es convoca l’I Concurs d’Art urbà al municipi de Riola, i s’anima a totes aquelles persones interessades perquè presenten la seua instànci,  juntament amb els seus esbossos/murals, de conformitat amb el que s’estableix en les Bases./ Con esta finalidad, se convoca el I Concurso de Arte Urbano en el municipio de Riola, y se anima a todas aquellas personas interesadas para que presenten su instancia, junto con los bocetos.

El període de presentació serà de trenta dies naturals, a comptar des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València -BOP num. 219, de data 13 de novembre de 2020- (Des del dia 14 de novembre de 2020 fins a 14 de desembre de 2020)./El periodo de presentación será de treinta días naturales, a contar desde la publicación del extracto de las bases en el BOP de Valencia – BOP num. 219, de fecha 13 de noviembre de 2020- (Desde el día 14 de noviembre de 2020 hasta el 14 de diciembre de 2020)

Ànim i que guanye el millor!!!!/ Ánimo y que gane el mejor!!!