En atenció al que es preveu en l’article 101 de la Llei 6/1985 – Llei orgànica del Poder Judicial, d’ara en avant  LOPJ- i articles 4 i 5 Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i en relació al procediment d’elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i suplent d’aquest municipi, l’Alcaldessa- Presidenta, amb data 9 de setembre de 2021 i número 2021-657, ha dictat ACORD relatiu a convocatoria del procés de selecció, en els següents termes:

«(…)

Considerant l’exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m’atribueix,

DISPOSE:

PRIMER:  APROVAR les Bases que han de regir el procés de selecció del Jutjat de pau, Titular i Suplent, que quedarà vacant en data 09 de novembre de 2021.

SEGON: OBRIR un termini de 15 dies naturals, a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de València, a l’efecte de que els interessats/interessades procedisquen a la presentació d’instàncies, de conformitat amb el model oficial, que podrà descarregar-se de la pàgina web (https://ajuntamentderiola.es/)

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els termes regulats en els pròpies Bases.

TERCER: Que en la Secretaria de l’Ajuntament pot ser examinat l’expedient i recaptar la informació que es precise quant a requisits, duració del càrrec, i demés condicions del lloc de treball.

QUART.- Que en cas de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació triarà lliurement, d’acord amb el que es preveu en l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i l’article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, comunicant l’Acord al Jutjat de Primera Instància del partit.”

El que es fa públic, als efectes oportuns.

 

DOCUMENTACIÓ

ANUNCI PUBLICACIÓ BOP València

BASES SEL·LECCIÓ JUTGE

DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX