Prestacions Econòmiques Individualitzades

L’Ajuntament de Riola, dins del seu àmbit competencial, ha aprovat les Bases i Convocatòria per a concessió d’ajudes d’emergència, dins del Departament de Serveis Socials.

Aquelles persones interessades, que reunisquen els requisits assenyalats en les Bases, podran presentar instància en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, durant tot l’exercici 2021.

Extracte de convocatòria

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions (http:// www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index- (BDNS –identif: 509822))

Primer.- Objecte: L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes en matèria de Serveis Socials, circumscrit a persones en situació o risc d’exclusió social.
Les ajudes podran atorgar-se amb caràcter individual o a nuclis familiars o de convivència que establim d’actuació prioritària que entre altres objectius es trobe:
• Garantir alimentació adequada a persones i famílies en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió
• Fomentar l’autonomia i responsabilitat familiar en la cura i atenció de tots els seus membres
• Respecte a la capacitat de decisió de les famílies en la seua organització domèstica i alimentària, com ara subministraments bàsics energètics o despeses imprescindibles vinculades amb l’ús de l’habitatge habitual.
• Desplaçaments a centres sanitaris per a tractaments mèdics o per a l’execució de formació o inserció laboral de persones desocupades.

Segon.- Requisits de les persones sol·licitants: – Podran sol·licitar aquestes ajudes aquelles persones que reunisquen els requisits regulats en la Base num. 4.2).

Tercer.- Bases reguladores: El Ple de l’Ajuntament de Riola, en la sessió celebrada el dia  22 de febrer de 2021 , ha aprovat les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per aquest Ajuntament.

Quart.- Termini de presentació de sol·licituds: Les presents ajudes es podran sol·licitar durant tot l’exercici 2021, supeditades a la consignació pressupostària regulada en la Base 3.1

Cinqué.- Quantia total màxima de les ajudes convocades: La quantia total màxima de les ajudes convocades serà de 17.500,00 Euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231/48001

Sisé.- Documentació que haurà d’acompanyar la sol·licitud: Els interessats en el procediment que desitgen sol·licita les presents ajudes, hauran d’aportar la documentació continguda en la Base 5.2).

Seté.- El Procediment i òrgan competent per a la resolució de les ajudes es troba regulat en la Base cinquena i sisena.

Huité. Justificació i pagament: Per al cobrament de les subvencions regulades per aquestes normes es requereix la presentació del compte justificatiu, segons Base 4.5).

Documentació complementària

EDICTE Convocatòria

EXTRACTE BOP València

BASES REGULADORES

INSTÀNCIA

AUTOBAREMACIÓ