PROCÉS DE LICITACIÓ: LLAR DELS JUBILATS

ANUNCI relatiu a la licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu de concessió de serveis de gestió i explotació del servei Bar Jubilats

De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia num. 873/2021, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atesa l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’explotació del bar municipal Llar dels Jubilats, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de  Riola

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària de l’Ajuntament

c) Obtenció de documentació i informació: Secretària de l’Ajuntament

Dependència: Secretaria.

Domicili: Carrer Ample num. 5

Localitat i codi postal:  Riola, 46417

Telèfon: 961702201

Correu electrònic: secretaria@ajuntamentderiola.org

Data límit d’obtenció de documentació i informació: Quinze dies naturals a comptar des de la seua publicació en el PLACE

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Contracte concessió de serveis

b) Descripció: Servei de bar municipal Llar dels Jubilats

c) Duració del contracte: El termini de duració serà de dos anys a comptar des de la data de la signatura del contracte. Aixi mateix, el contracte podrà ser objecte de pròrroga per períodes anuals, fins a un màxim de dos.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert, mitjançant concurs, oferta econòmica més avantatjosa amb criteris d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació:

a) Import: 20.-€/mensuals

5. Garanties:

a) Provisional: No s’exigeix.

b) Definitiva : 200,00.-€

6. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació.

a) Registre de l’Ajuntament, en sobres tancats, en horari d’atenció al públic, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de la seua publicació en el PLACE

b) Modalitat de presentació: Presencial, a l’Ajuntament de Riola, en les oficines de Correus o en registres d’altres administracions.

La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’adjudicatari de les clàusules del plec de condicions administratives.

DOCUMENTACIÓ

PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DECLARACIO RESPONSABLE

OFERTA

PROTECCIÓ DE DADES

EDICTE LICITACIÓ