Des de l’Ajuntament de Riola, en col·laboració amb la Diputació Provincial de València i la Conselleria de Participació i Transparència, s’està impulsant un projecte de millora dels mitjans electrònics de l’Entitat Local, facilitant al ciutadà la presentació telemàtica d’instàncies i documents, a través de models normalitzats disponibles en la Seu Electrònica.

A través d aquest programa, s’està millorant les obligacions recollides en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com aquelles regulades en la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Aquesta documentació, es troba a la disposició dels ciutadans a través del següent enllaç:

https://riola.sedelectronica.es/transparency