ADAPTACIÓ INSTAL·LACIONS A NORMATIVA ACTUAL, SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Des de l’Ajuntament de Riola es convoca procés de selecció d’Oficial d’Obres, segons Resolució num. 135/2022:

OBJECTE : Les presentes Bases tenen per objecte la selecció d’un Oficial d’Obresper a l’execució de l’obra: «Adaptació d’instal·lacions a normativa actual», dins del projecte d’adequació de Sala Multiusos, situada en C. Maestro Serrano, nº 1 – Riola (Valencia) Ref cadastral: 0324003YJ3402S0001WM

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: les instàncies es presentarà en el termini de deu dies, a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria en la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

MODEL INSTÀNCIA:

INSTANCIA

BASES:

BORSA

PROCEDIMENT:

EDICTE

LLISTA PROVISIONAL ADMESSOS:

EDICTE

LLISTA DEFINITIVA ADMESSO:

EDICTE

DATA D’EXAMEN:

EDICTE DATA EXAMEN