Subvenció Beca Transport Escolar 2019-2020

Mitjançant Acord de l’Ajuntament Ple, de data 29 de juliol de 2020, es va aprovar les Bases reguladores i convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar per a l’exercici 2019-2020:

PRIMER.- Beneficiaris
Persones físiques que reunisquen els següents requisits: edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys, i figurar inscrits en el Padró Municipal d’habitants tots els membres de la unitat familiar, amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
Matrícula de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2019-202, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i FP., Estudis Universitaris, i aquells que no puguen cursar a Riola, amb les exclusions regulades en les Bases.
Hauran de trobar-se al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals, impostos municipals, hisenda i seguretat social-
No podran beneficiar-se de la present ajuda aquells que incórreguen en qualsevol de les causes regulades en la Base quarta, apartat segon.

SEGON.- Finalitat.-
Les presents ajudes tenen com a finalitat finançar el transport dels estudiants que cursen els seus estudis en centres educatius que es troben fora del terme municipal de Riola, fomentant la cultura i educació entre els més joves.

TERCER.- Bases reguladores.-
Les presents Bases es van aprovar mitjançant acord de l’Ajuntament Ple, de data 29 de juliol de 2020, i es van publicar en el BOP de València num. 158, de data 18 d’agost de 2020.

QUART.- Quantia.-
L’import màxim a concedir serà de 200,00.-€/per estudiant, condicionat a l’existència de crèdit efectiu.

CINQUÉ.- Termini de Presentació.-
El termini per a presentar instància serà a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València, i finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020.

 

DOCUMENTS:

BASES

INSTÀNCIA

EXTRACTE CONVOCATÒRIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE PLAÇA OBTINGUDA