Subvenció Beca Transport Escolar 2021-2022

Mitjançant Resolució num. 555/2022, de data 13 de juny de 2022,  es va aprovar les convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar Curs 2021-2022,  per a l’exercici 2022, en els següents termes: 

Primer. Beneficiaris: Les persones beneficiàries hauràn de cumplir els següents requisits:

 1. a) Edat mínima i màxima

Tindre una edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys complits i figurar inscrit en el padró municipal d’habitants la persona beneficiaria.

 1. b) Estudis a realitzar i centre:

Matriculació de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2021-2022, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i d’FP, Estudis Universitaris, en cas que no es puguen cursar a Riola.

 1. c) Estar al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals. Impostos municipals, hisenda i S. Social .
 2. No podran beneficiar-se d’aquesta ajuda:

Si realitzen estudis corresponents al tercer cicle o doctorat. Aquells que gaudisquen de qualsevol beca de transport.

 1. Els progenitors/s’o tutors/es legals de l’estudiant haurà de complir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions

Tots els requisits hauran de ser complits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Segon. Objecte: Les beques regulades en aquestes bases es dirigeixen a fomentar la realització d’estudis OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS que no es troben dins de l’oferta educativa existent en el municipi de Riola, corresponents a l’exercici acadèmic 2021-2022.

 

Tercer. Bases reguladores: Resolució d’Alcaldia 555/2022 per la qual s’aproven les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva sol·licitud Beca Transport.

Es publicaran a través de la Base de dades Nacional de Subvencions, a més d’en la pàgina web de l’Ajuntament de Riola (https://ajuntamentderiola.es/).

 

Quart.- Quantia: El règim de concessió d’aquestes ajudes serà mitjançant concurrència competitiva, la quantia subvencionada será d’un import únic de  200,00.-€. En tot cas, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a l’existència de crèdit suficient en la partida, prioritzant-se les instàncies segons data de registre d’entrada

 

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds podran presentar-se des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València fins al 30 de novembre de 2022, concedint-se segons data de registre d’entrada.

 

Sisé. Altres dades: Les sol·licituds es formularan a través del model que figura en la Seu Electrònica de l’Ajuntament., i caldrà aportar la següent documentació:

 1. a) Acreditació d’haver obtingut plaça escolar, expedida pel centre educatiu, en centre de fora de la població.
 2. b) Fotocòpia de la llibreta del banc o document expedit per l’entitat bancària on conste el compte on es desitja rebre la transferència.
 3. c) Matricula, així com  expedient acadèmic (notes del curs), corresponent a l’exercici 2021-2022.

Si presenten sol·licituds per a diversos germans/as s’ha de formalitzar la sol·licitud per a cadascun d’ells, però la documentació a adjuntar no s’haurà de duplicar, serà suficient l’aportació en una d’aquestes.

 1. d) Model de declaració
 2. e) Volant d’empadronament (Haurà de complir el requisits la persona que curse els estudis).
 3. f) Manteniment de tercers

 

En el cas d’impossibilitat de presentació de matrícula del curs escolar 2021-2022, serà suficient per a justificar el desenvolupament del mateix un justificant de les notes on s’identifique que l’alumne/a ha cursat en el centre i la identificació de les notes obtingudes

 

DOCUMENTS:

La presentació telemàtica de les instàncies s’efectuarà a través d’un tràmit específic, en el següent enllaç:

https://riola.sedelectronica.es/info.0

CONVOCATÒRIA

BASES BECA TRANSPORT

BOP NÚM.119 DE 22_06_2022

EDICTE Proposta