Subvenció quota Consorci de Bombers per a l’exercici 2020

L’Excma. Diputació Provincial de València, per decret del President núm. 10783, de data 27 de novembre de 2020 hi ha  concedit a l’Ajuntament de Riola una subvenció directa per import de 6.617,19.-€, per atendre al pagament de la quota del Consorci de Bombers per a l’exercici 2020.

Enllaç: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll