Normativa Municipal

SOL·LICITUDS GENERALS

Sol·licitud instància general

Sol·licitud instància general en representación de

Sol·licitud instància general anulació d’un altra sol·licitud

Sol·licitud fraccionament/aplaçament d’un pagament

BAN INFORMATIU

Sol·licitud BAN

FEM

Sol·licitud bonificació pensionistes

IBI

Sol·licitud de fraccionament/aplaçament

Sol·licitud de bonificació per a familia numerosa

URBANISME

Sol·licitud divisió Propietat Horizontal

Declaració responsable d’obres menors

Autoliquidació llicència urbanística

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓ

VEHICLES

Sol·licitud d’exenció IVTM per a vehicles antics

Sol·licitud d’excenció IVTM per minusvalía

Sol·licitud de gual

Declaració jurada del propietari

Declaració jurada en representació del propietari

Impost Autoloquidació vehicles

ACTIVITATS

Declaració responsable per a l’apertura d’activitats no subjectes a llicència ambiental

Declaració responsable per a l’apertura d’un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmontables

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Sol·licitud tallar/ocupació via pública

Sol·licitud ocupació via pública amb taules i cadires

PISCINA

Bono piscina municipal

RESERVA LOCAL AJUNTAMENT

Reserva local Ajuntament utilització d’associacions o partits

Reserva local Ajuntament per a utilització privada

MERCAT

Sol·licitud venta ambulant al mercat

GOSSOS PERILLOSOS

Sol·licitud per a la pertinència de gossos perillosos

Sol·licitud de baixa per a la pertinència de gossos perillosos

PADRÓ HABITANTS

Sol·licitud d’alta en el padró d’habitants

Sol·licitud de canvi de domicili

Autorització del propietari

Autorització de dos propietaris

Autorització d’un propietari a diferents sol·licitants

Autorització de diferents propietaris a diferents sol·licitants

Declaració responsable d’un menor

CEMENTIRI MUNICIPAL

Sol·licitud exhumació-inhumació

Sol·licitud inhumació en nínxol nou

Sol·licitud inhumació en nínxol ocupat

CREMADES AGRÍCOLES

Sol·licitud per a l’autorització d’activitats que puguen albergar risc d’incendi

MANTENIMENT DE TERCERS

Sol·licitud de manteniment de tercers

PROCEDIMENT: INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMONTABLES

DESCRIPCIÓ

Procediment pel qual el titular o prestador sol·licita, per mitjà de declaració responsable, el corresponent títol que li habilite per a la instal·lació d’estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent en aquells espectacles o activitats recreatives que amb caràcter temporal pretenguen desenrotllar-se en eixe tipus d’instal·lacions.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Persones físiques i jurídiques.

QUAN SOL·LICITAR-HO

Les persones o entitats interessades en la ubicació d’instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables hauran de presentar la seua declaració responsable davant l’ajuntament de la localitat amb un mes, com a mínim, d’antelació, i en tot cas, abans de la implantació de l’activitat.

DOCUMENTACIÓ

1. Declaració responsable.

2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu legal representant, si és el cas.
3. En el cas de ser una societat la sol·licitant, fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat i dels poders de representació d’estos, sempre que acredite la dita representació.
4. En el cas que les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la comunitat o els que ostenten la representació d’esta, sempre que acredite la dita representació. 

5. Certificat revisió anual,  emès per tècnic, justificant el compliment de la legislació aplicable (concretament, Norma UNE-EN 14960:2014)

6. Certificat que acredite la subscripció d’un contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers per l’activitat exercida, incloent-hi a més el risc d’incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local o la instal·lació i els danys al personal que preste els seus servicis en el local. L’acreditació de l’existència de la corresponent pòlissa d’assegurança així com el compliment de les condicions i requisits exigibles es farà d’acord amb el model de certificació establit en l’annex II. I) i articles 59 i 60 del Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la llei 4/2003, de la Generalitat Valenciana. 

7.- Abono liquidació Taxa ocupació domini públic, en cas s’ocupe via pública.

8. Certificat final d’instal·lació subscrit pel tècnic competent responsable de la mateixa, acreditatiu de l’adequada seguretat i solidesa de totes les seues instal·lacions per al seu funcionament correcte. 

9. En el cas que es presente certificat d’un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), este haurà d’arreplegar la certificació del compliment dels certificats sol·licitats descrits anteriorment.

PROCEDIMENT

L’Ajuntament, ateses les característiques de l’activitat, i a l’empara d’el que s’estableix en l’art. 98 del DECRET 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, exigirà la documentació contenia en el model de declaració responsable.

Si l’interessat no presenta la documentació amb la declaració responsable, es farà constar aquesta circumstància en aquesta, produint els efectes regulats en l’art. 69.4) de la llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP..
En cas que no s’esmene la documentació exigida, no es podrà atorgar llicència d’obertura.

En el cas de presentar certificat d’Organisme de Certificació Administrativa (OCA), es podrà aperturar la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable i iniciar l’activitat prevista sense necessitat de llicència municipal i sense perjudici de la possibilitat de visita de comprovació per part de l’ajuntament.

De conformitat amb el que s’estableix en l’art. 98 del DECRET 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, L’ajuntament girarà visita de comprovació amb anterioritat a l’inici de l’activitat o espectacle previst a l’efecte d’atorgament de la llicència.
Si aquesta visita no s’efectuara abans de l’inici de l’activitat o espectacle previst, el titular o prestador podrà aperturar la instal·lació i realitzar aquesta activitat o espectacle sota la seua responsabilitat prèvia comunicació a l’ajuntament.
En el supòsit de visita de comprovació de l’ajuntament, els titulars o prestadors tindran a la disposició dels serveis municipals el certificat final de muntatge a l’efecte de facilitar la comprovació tècnica de la instal·lació.

LEGISLACIÓ:

 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments públics.
 • DECRET 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics

Descarregar instància:

DR INSTAL·LACIÓ EVENTUAL

COMUNICACIÓ TRANSMISSIÓ/ARRENDAMENT/CESSIÓ D’AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

 • COMUNICACIÓ PER A LA TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES O DECLARACIONSS RESPONSABLES D’ACTIVITATS:

Tipus de llicències que poden ser objecte de transmissió:

Llicències Ambientals amb comunicació prèvia al inici de l’activitat.

Declaracions Responsables Ambientals.

Comunicacions Activitats Innòcues.

Declaracions Responsables amb llicència d’apertura d’ctivitats regulades per l’article 9 de la Llei 14/2010.

Llicències d’apertura d’activitats regulades per els articles 10 i 14 de la Llei 14/2010.

Documentació per a la Transmissió de llicències o declaracions de les activitats següents:

Es transmeten comunicant-ho al Ajuntament mitjançant escrit firmat per l’antic titular de l’activitat o, en el seu cas, el que posseïsca el poder d’ús i disposició sobre el local i el nou titular, amb les seues dades d’identificació i assumint aquest últim el compromís exprés de destinar el local a l’activitat ressenyada en la llicència, complint tota la normativa aplicable a aquesta. (Instància – Ajuntament de Riola).

Procediment i efectes:

Efectuada la comunicació, perquè faça efecte la transmissió, l’òrgan substantiu ambiental procedirà, depenent de l’instrument d’intervenció administrativa ambiental, de la següent manera que, en tot cas, haurà de notificar-se a les persones interessades:

a) Transmissió d’activitats subjectes a Declaració Responsable:

Justificarà recepció d’aquesta comunicació en els supòsits de Declaració Responsable Ambiental o Comunicació d’Activitats Innòcues.

El canvi de titularitat, en la seua condició de comunicació de caràcter subjectiva, produirà efectes des del moment de la seua presentació en el Registre Electrònic General o en l’oficina d’assistència en matèria de registres de l’Ajuntament.

 L’òrgan ambiental competent, en el termini d’un mes des de la recepció de la comunicació,  dictarà Resolució, prenent coneixement d’aquesta.

b) Transmissió d’activitats subjectes a llicència ambiental:

Dictarà resolució expressa de canvi de titularitat quan es tracte d’una llicència ambiental amb comunicació prèvia de l’inici de l’activitat, no obstant això, la transmissió produirà efectes des del mateix moment de la seua presentació en el registre electrònic general o en l’oficina d’assistència en matèria de registres de l’Ajuntament si prèviament ha obtingut el segell de conformitat dels serveis administratius.

 • COMUNICACIÓ DE L’ARRENDAMENT O CESSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS COMPRESES EN LA LLEI 14/2010, D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES O ESTABLIMENTS PÚBLICS (EXCLUSIVAMENT)

Transmissió, arrendament o cessió de declaracions responsables i llicències d’obertures de les activitats regulades per l’article 9, 10 i 14 de la Llei 14/2010, de conformitat amb l’article 58 del Decret 143/2015, d’11 de setembre, Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010:

Documentació: Instància tipus de l’Ajuntament de Riola.

Procediment:

El titular de la Declaració Responsable o Llicència d’Obertura comunicarà mitjançant model normalitzat disponible en la web municipal, la transmissió, l’arrendament de l’explotació de l’activitat o negoci autoritzat per la llicència d’obertura o, si escau, la cessió temporal de la mateixa per qualsevol títol vàlid en dret.

Efectes:

La seua eficàcia serà immediata des del moment en el qual la sol·licitud i la documentació completa obtinguen el revisat realitzat pels serveis adminitratius, i siga presentat en el registre electrònic general o en l’oficina d’assistència en matèria de registres de l’Ajuntament o, si escau, una vegada presentada en el registre quan la documentació siga verificada pel Departament jurídic administratiu de control urbanístic.

Descarregar arxius:

INSTÀNCIA ARRENDAMENT

INSTÀNCIA CANVI TITULARITAT

PROCEDIMENT

DESCRIPCIÓ

Ocupació de domini públic per a instal·lació de taules i cadires, amb finalitat lucrativa.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de la llicència municipal de funcionament de l’establiment.

Quan pot sol·licitar-se:

Tot l’any

Documentació necessària:

Identificació de l’interessat (Fotocòpia del D.N.I. i N.I.F. del/la sol·licitant i acreditació indispensable de la representació amb la qual s’actua.=

Pla a escala 1.100, amb indicació del mobiliari i instal·lacions urbanes, i de la ubicació de la superfície a ocupar.

Declaració responsable relativa a titularitat de Pòlissa de responsabilitat civil amb cobertura suficient sobre el citat.

Declaració si es fes responsable, corrent amb les despeses, de la neteja del domini públic, una vegada concloga l’acte, deixant la mateixa en perfecte estat d’ús

En els supòsits en què es pretenga instal·lar terrassa en una superfície que excedisca de l’ample de façana de l’establiment, a més de la documentació abans citada, haurà d’acreditar-se, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la conformitat de les persones o entitats titulars de l’activitat en els locals immediatament contigus enfront dels quals es pretenga instal·lar la terrassa, i com a màxim un per cada costat.

En els supòsits en els quals es pretenga instal·lar a la terrassa tendals, a més de la documentació abans citada: Certificat tècnic signat per persona tècnica competent en el que es garantisca la seguretat i estabilitat de la instal·lació , sobre la base del dimensionament estructural realitzat considerant en el seu càlcul les diferents hipòtesis d’esforços al vent, pes propi, ancoratges, etc. que definisquen el tendal en tots els seus components, forma, dimensions, color, material, publicitat, etc.

Descarregar Instància:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

INSTANCIA

 OBJECTE

 Sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats a fi de permetre a l’Ajuntament conéixer el nombre d’entitats existents en el municipi, les seues finalitats i la seua representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme veïnal i possibilitar, al seu torn, a les associacions inscrites, l’ús de mitjans municipals i la participació en les subvencions destinades a estes.

L´inscripció es voluntaria.

 PERSONES QUE HO PODEN SOLICITAR

 Podran obtindre la inscripció totes aquelles associacions am l’objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals dels veïns o veïnes del municipi i, en particular, les associacions culturals, esportives, receatives, juvenils, animalistes, empresarials, profesionals i qualsevol altres semblants.

NORMATIVA APLICABLE

-Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions  de la Comunitat Valenciana.

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques.

-Reial Decret 2568/1986, de 28 de Novembre, per el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Júridic de les Entitats Locals.

  PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 Les sol·licituds, dirigides a l’Alcaldessa-Presidenta  de la Corporació, es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Riola, o a través de qualsevol dels mitjans regulats en l’article 16.4) de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP:,  i amb la documentació que s’indica a continuació:

 • Impres de la sol.licitud d’inscripció d’associacions en el Registre Municipal.
 • Estatuts de l’associació
 • Relació certificada de les persones que ocupen càrrecs directius
 • Certificació del domicili social de l´associació
 • Certificat del pressupost el any en curs
 • Programa d´activitats de l´any en curs
 • Fotocòpia del CIF de l´Associació

TERMINI DE RESOLUCIÓ I RECURSOS

Una vegada presentada la sol·licitud, l’Ajuntament de Riola dictarà, en el termini màxim de tres mesos, acord relatiu a l’ aprovació de la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions.

En el cas que, examinada la documentació,  s’aprecie l’existència d’esmena de deficiències, l’Ajuntament requerirà a l’interessat perquè aporte la documentació oportuna en el termini de 10 dies, amb advertiment de desistiment en cas que no atenga el requeriment.

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d´interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-administratiu (termini d´interposició: dos mesos)

DOCUMENTACIÓ

INSTÀNCIA

DESCRIPCIÓ

Acreditar, mitjançant certificació, la circumstància sol·licitada per la persona interessada, o si és el cas, obtindre informació en poder de l’Ajuntament de Riola.

Entre altres:

D’estar exempta en el pagament de qualsevol tribut.

D’estar al corrent en les obligacions tributàries

Còpia de rebuts

Certificat de pagament de tributs

QUI POT SOL·LICITAR-LO

Persones interessades que requerisquen que se’ls expedisca la indicada certificació, o se’ls facilite la informació. En tot cas, hauran d’acreditar la condició d’interessats en el procediment

QUAN SOL·LICITAR-HO

En qualsevol moment.

DOCUMENTACIÓ PER A TOTS ELS CASOS:

Document d’identitat de la persona titular del rebut/ liquidació/ objecte tributari, excepte en el cas de presentació a través de la Seu Electrónica. En cas de no ser la persona titular del rebut/ liquidació/ objecte tributari, l’escriptura de poders o autorització signada per persona autoritzadora i autoritzada.

En cas de no ser la persona titular del rebut/ liquidació/ objecte tributari, DNI de la persona obligada al pagament, DNI i domicili de comunicació de la persona representant.

A falta de la documentació dels dos supòsits anteriors, documentació que acredite la titularitat/propietat del Fet Contributiu:

Identificació, si és el cas, del rebut/líquidación/objecte tributari sobre el qual se sol·licita la certificació

MODEL INSTÀNCIA

SOL·LICITUD INFORMACIÓ

El present procediment admet la seua tramitació a través de SEU ELECTRÒNICA: https://riola.sedelectronica.es/dossier.1

DESCRIPCIÓ

Procediment de concessió de llicències d’obres d’edificació, construcció, implantació d’instal·lacions de nova planta, actuacions d’intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonials protegits que tinguen transcendència patrimonial, així com ubicació cases prefabricades.

Si s’opta per no acompanyar Certificació emesa per un organisme de certificació administrativa o un col·legi professional, es tramitarà com a llicència d’obres les següents actuacions: Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura, sempre que suposen substitució o reposició d’elements estructurals principals, demolició de construccions, canvi d’ús, alçament de murs de fàbrica i tancament de parcel•les en sòl urbà / Urbanitzable, execució d’obres i instal•lacions que afecten el subsol privat, obertura de camins, modificació i pavimentació, així com col•locació de cartells i tanques de propaganda

QUI POT SOLICITAR AQUEST TRÀMIT

Persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o persones propietàries, que pretenguen sol·licitar les actuaciones descrites a l’apartat anterior.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I RECURSOS

Recursos que poden interposar-se:
Recurs potestatiu de reposició (termini d’interposició: un mes)Recurs contenciós administratiu (termini d’interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: Silenci positiu, en els termes establerts a l’article 242 TRLOTUP 1/2021
Termini màxim de resolució: Termini de DOS MESOS (Art 240 TRLOTUP 1/2021)

TRAMITACIÓ

La tramitació podrà efectuar-se presencialment, en els termes regulats en l’article 16 de la llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP., o a través del tràmit habilitat en seu electrònica- apartat urbanisme.

En cas de tramitar-se presencialment, haurà d’adjuntar-se la següent instància:

INSTÀNCIA LLICÈNCIA D’OBRES