Normativa Municipal

SOL·LICITUDS GENERALS

Sol·licitud instància general

Sol·licitud instància general en representación de

Sol·licitud instància general anulació d’un altra sol·licitud

Sol·licitud fraccionament/aplaçament d’un pagament

BAN INFORMATIU

Sol·licitud BAN

FEM

Sol·licitud bonificació pensionistes

IBI

Sol·licitud de fraccionament/aplaçament

Sol·licitud de bonificació per a familia numerosa

URBANISME

Sol·licitud llicència urbanística

Declaració responsable d’obres menors

Autoliquidació llicència urbanística

Declaració responsable de primera ocupació

Declaració responsable de segona ocupació

VEHICLES

Sol·licitud d’exenció IVTM per a vehicles antics

Sol·licitud d’excenció IVTM per minusvalía

Sol·licitud de gual

Declaració jurada del propietari

Declaració jurada en representació del propietari

Impost Autoloquidació vehicles

ACTIVITATS

Declaració responsable per a l’apertura d’activitats no subjectes a llicència ambiental

Declaració responsable per a l’apertura d’un espectacle públic, activitat recreativa i establiment públic, instal·lacions eventuals portàtils o desmontables

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Sol·licitud tallar/ocupació via pública

Sol·licitud ocupació via pública amb taules i cadires

PISCINA

Bono piscina municipal

RESERVA LOCAL AJUNTAMENT

Reserva local Ajuntament utilització d’associacions o partits

Reserva local Ajuntament per a utilització privada

MERCAT

Sol·licitud venta ambulant al mercat

GOSSOS PERILLOSOS

Sol·licitud per a la pertinència de gossos perillosos

Sol·licitud de baixa per a la pertinència de gossos perillosos

PADRÓ HABITANTS

Sol·licitud d’alta en el padró d’habitants

Sol·licitud de canvi de domicili

Autorització del propietari

Autorització de dos propietaris

Autorització d’un propietari a diferents sol·licitants

Autorització de diferents propietaris a diferents sol·licitants

Declaració responsable d’un menor

CEMENTIRI MUNICIPAL

Sol·licitud exhumació-inhumació

Sol·licitud inhumació en nínxol nou

Sol·licitud inhumació en nínxol ocupat

CREMADES AGRÍCOLES

Sol·licitud per a l’autorització d’activitats que puguen albergar risc d’incendi

MANTENIMENT DE TERCERS

Sol·licitud de manteniment de tercers