Substitució de lluminàries per altres més eficients en l’enllumenat municipal del nucli urbà de Riola.

Enllaç directe:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=osgRYv%2FLkoWiEJrVRqloyA%3D%3D

Descarregar:

plec anunci