La figura del delegat o delegada de Protecció de Dades naix amb el Reglament (UE) 2016/679 (d’ara en avant, RGPD) i és obligatòria en les administracions públiques.

El delegat o delegada compta amb autonomia en l’exercici de les seues funcions, entre les quals destaquem les següents:

Informar i assessorar els responsables i empleats públics de la Generalitat sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
Supervisar que es complisca aquesta normativa.
Assessorar respecte de les avaluacions d’impacte de dades de caràcter personal.
Cooperar amb l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Actuar com a punt de contacte amb les persones interessades pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Les dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades per als ciutadans són els següents:

Carrer Ample num. 5 Riola (València)

secretaria@ajuntamentderiola.org

Normativa general:
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant RGPD).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.
Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència.

El dret a la protecció de dades suposa la capacitat de les persones interessades a exercir un control sobre les seues dades personals; aquest control poden exercir-lo sol·licitant l’accés, la rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitant el dret d’oposició i limitació dels tractaments de les seues dades de caràcter personal.

Aquests drets estan regulats en els articles 15 i següents del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant, RGPD), així com en els articles 13 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i són els següents:

Dret d’accés: regulat en l’article 15 RGPD i en l’article 13 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que la concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals, en els termes establits en la normativa assenyalada anteriorment.

Dret de rectificació: regulat en els articles 16 i 19 del RGPD i en l’article 14 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre sense dilació indeguda de l’entitat responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concernisquen. Tenint en compte els fins del tractament, la persona interessada tindrà dret al fet que es completen les dades personals que siguen incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió o dret a l’oblit: regulat en l’article 17 i 19 del RGPD i en l’article 15 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concernisquen, la qual estarà obligada a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en la normativa citada.

Dret de limitació: regulat en l’article 18 del RGPD i l’article 16 de la LO  3/2018. La persona interessada tindrà dret a obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complisca alguna de les condicions assenyalades en la normativa citada.

Dret d’oposició: regulat en l’article 21 del RGPD i en l’article 18 de la LO 3/2018. La persona interessada tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d’un tractament, en els termes assenyalats en la normativa citada.

RECLAMACIONS:

Les persones afectades podran presentar una reclamació, bé davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat bé davant l’autoritat de control competent, en el nostre cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en els supòsits en els quals no haja sigut atesa la seua sol·licitud d’exercici de drets o s’haja produït una possible infracció del qual es disposa en la normativa de protecció de dades per part de l’Administració del Consell o el seu sector públic instrumental.

Quan una reclamació es presente davant la Delegació de Protecció de Dades, d’acord amb l’article 37.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, aquesta haurà de notificar a la persona reclamant la decisió adoptada en el termini de dos mesos.

Resposta la reclamació per la Delegació de Protecció de Dades, en cas de disconformitat, la persona afectada podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en els termes establits en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

L’exercici dels drets es podrà realitzar per:
a) Per la persona afectada, acreditant la seua identitat.
b) El seu representant legal, en cas que la persona afectada es trobe en situació d’incapacitat que li impossibilite l’exercici personal d’aquests drets o siga menor de catorze anys.
c) Els drets també podran exercitar-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici del dret.
En aquests casos haurà de constar la identitat de la persona representada i representant i l’acreditació de la representació per qualsevol mig vàlid en dret que deixe constància fidedigna, o mitjançant declaració en compareixença personal de la persona interessada.
La falta d’indicació de la identitat de la persona afectada o del seu representant legal, així com la falta d’acreditació de la representació seran causes d’inadmissió de la sol·licitud formulada.

MODEL INSTÀNCIA

El model d’instància es troba accessible a qualsevol persona interessada en la Seu Electrònica de l’Ajuntament:

https://riola.sedelectronica.es/info.0 (ADMINISTRACIÓ GENERAL – SECRETARIA GENERAL)

Les persones interessada podran presentar la instància per qualsevol dels mitjans regulats en l’article 16 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP.

A l’efecte d’allò que exigeix el RGPD (articles 13, 14, 30, 33, 36 i 38), les dades de contacte del Delegat o Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Riola per als ciutadans i ciutadanes que puguen requerir-los són els següents:

Delegació de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Riola

Carrer Ample num. 5 – Riola (València) 46417

Correu electrònic: secretaria@ajuntamentderiola.org