ajuntamentderiola

Inicio/ajuntamentderiola

Acerca de ajuntamentderiola

Este autor no presenta ningún detalle.
Hasta ahora ajuntamentderiola ha creado 28 entradas de blog.

ELECCIÓ JUTJAT DE PAU (TITULAR I SUPLENT)

2021-09-22T10:57:48+00:00

En atenció al que es preveu en l'article 101 de la Llei 6/1985 – Llei orgànica del Poder Judicial, d'ara en avant  LOPJ- i articles 4 i 5 Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i en relació al procediment d'elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i suplent d'aquest municipi, l'Alcaldessa- Presidenta, amb data 9 de setembre de 2021 i número 2021-657, ha dictat ACORD relatiu a convocatoria del procés de selecció, en els següents termes: "(...) Considerant l'exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribueix, DISPOSE: PRIMER: [...]

ELECCIÓ JUTJAT DE PAU (TITULAR I SUPLENT)2021-09-22T10:57:48+00:00

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

2021-08-23T10:08:55+00:00

L'Ajuntament de Riola està, actualment, en procés d'elaboració del Pla Urbà d'Actuació Municipal, amb l'objectiu d'aconseguir un municipi sostenible. Un PUAM constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d'actuació del Municipi, amb la finalitat d'incorporar els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal. Per a aconseguir-ho, és imprescindible l'opinió i per tant la participació de nuestr@s vecin@s. Un procés de participació pública resulta clau per a l'anàlisi del conjunt dels [...]

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2021-08-23T10:08:55+00:00

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT

2020-06-25T10:04:05+00:00

BEQUES DE TRANSPORT A l'efecte d'emplenar la instància relativa a Beques de Transport, des de l'Ajuntament S'INFORMA que la distància aproximada és de 4 QUILÒMETRES. No obstant això, aquesta distància es proporciona a efectes informatius i sense caràcter vinculant, podent ser comprovada pels Serveis de la Conselleria competent, a través de l'aplicació habilitada a tals efectes.

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT2020-06-25T10:04:05+00:00

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2021 – Prestacions Econòmiques Individualitzades

2021-06-30T12:52:00+00:00

Prestacions Econòmiques Individualitzades L'Ajuntament de Riola, dins del seu àmbit competencial, ha aprovat les Bases i Convocatòria per a concessió d'ajudes d'emergència, dins del Departament de Serveis Socials. Aquelles persones interessades, que reunisquen els requisits assenyalats en les Bases, podran presentar instància en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, durant tot l'exercici 2021. Extracte de convocatòria De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions [...]

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2021 – Prestacions Econòmiques Individualitzades2021-06-30T12:52:00+00:00

AJUDES PARÈNTESIS – PLA RESISTIR II FASE

2021-06-16T12:38:05+00:00

CONVOCATÒRIA AJUDES PARÈNTESIS DEL PLA RESISTIR (Publicada 25/02/2021 - BOP num. 38) TERMINI DE SOL·LICITUD: Primer Fase: DEL 26 DE FEBRER DE 2021  AL 17 DE MARÇ DE 2021 A LES 23.59 HORES (20 DIES NATURALS) Segona Fase: DEL 17 DE JUN DE 2021 FINS AO 15 DE JULIOL DE 2021 A LES 23:59 HORES (20 DIES HÀBILS) OBJECTE L'objecte de la present convocatòria és escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I del Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir que [...]

AJUDES PARÈNTESIS – PLA RESISTIR II FASE2021-06-16T12:38:05+00:00

Borsa de Treball Neteja d’edificis i instal·lacions de titularitat municipal

2021-08-30T16:29:33+00:00

CONVOCATÒRIA  I BASES PUBLICACIÓ BOP Borsa neteja BASES EDICTE Rectificació EDICTE Llista definitiva EDICTE FASE ENTREVISTES EDICTE FASE ENTREVISTES 2º FASE EDICTE Constitució Borsa INSTÀNCIA INSTÀCIA AUTOBAREMACIO

Borsa de Treball Neteja d’edificis i instal·lacions de titularitat municipal2021-08-30T16:29:33+00:00

PROCÉS DE SELECCIÓ PERSONAL DE NETEJA

2021-05-24T09:51:31+00:00

CONVOCATÒRIA I BASES EXTRACTE PUBLICACIÓ BOP RECTIFICACIÓ EXTRACTE BASES EDICTE BASES DOCUMENTACIÓ INSTÀNCIA AUTOBAREMACIÓ PROCÉS SELECCIÓ LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS EDICTE LLISTAT ADMESOS-EXCLOSOS DEFINITIU EDICTE DATA EXAMEN CONVOCATÒRIA EXAMEN PUBLICACIÓ BOP VALÈNCIA EDICTE DATA EXAMEN COMUNICADO APERTURA SOBRES ACTA RESULTADOS FASE OPOSICIÓN RESULTADOS FASE OPOSICIÓN EDICTE RESULTATS FASE CONCURS EDICTE Constitució Borsa

PROCÉS DE SELECCIÓ PERSONAL DE NETEJA2021-05-24T09:51:31+00:00

PROCÉS DE SELECCIÓ ARQUITECTE/-A SUPERIOR

2021-07-12T11:17:22+00:00

CONVOCATÒRIA  I BASES CONVOCATÒRIA BOP Arquitecte EDICTE BASES EDICTE correcció Termini-Certi Mèdic DOCUMENTACIÓ AUTOBAREMACIÓ AUTOBAREMACIÓN Corregida INSTÀNCIA PROCÉS SELECCIÓ BOP LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS LLISTA DEFINITIVA ADMESOS-EXCLOSOS EDICTE Convocatòria examen PROTOCOLO EXAMEN ACTA FASE OPOSICIÓN 22 abril de 2021 DILIGENCIA corrección Acta 01/2021 COMUNICADO APERTURA SOBRES ACTA RESULTADOS FASE OPOSICIÓN EDICTE correcció EDICTE FASE CONCURS EDICTE Proposta definitiva EDICTE LLISTA DEFINITIVA EDICTE constitució borsa

PROCÉS DE SELECCIÓ ARQUITECTE/-A SUPERIOR2021-07-12T11:17:22+00:00

CONCURS ART URBÀ A RIOLA 2020-2021

2021-02-03T08:36:15+00:00

CONCURS ART URBÀ A RIOLA /CONCURSO ARTE URBANO Des de l'equip de govern es vol impulsar l'art urbà, mitjançant la rehabilitació i decoració amb murals de façanes de vivendes, i al mateix temps aconseguir que Riola puga promocionar el turisme./ Desde el equipo de gobierno se pretende impular el arte urbano, mediante la rehabilitación  y decoración con murales en fachadas de viviendas, y al mismo tiempo conseguir que Riola pueda promocionar el turismo. Amb aquesta [...]

CONCURS ART URBÀ A RIOLA 2020-20212021-02-03T08:36:15+00:00
Ir a Arriba