ajuntamentderiola

Inicio/ajuntamentderiola

Acerca de ajuntamentderiola

Este autor no presenta ningún detalle.
Hasta ahora ajuntamentderiola ha creado 31 entradas de blog.

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ BAR LLAR DELS JUBILATS

2021-11-24T10:14:43+00:00

PROCÉS DE LICITACIÓ: LLAR DELS JUBILATS ANUNCI relatiu a la licitació per a l'adjudicació del contracte administratiu de concessió de serveis de gestió i explotació del servei Bar Jubilats De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia num. 873/2021, per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, atesa l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte d'explotació del bar municipal Llar dels Jubilats, conforme a les següents dades: 1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació: a) Organisme: Ajuntament de  Riola b) Dependència que tramita l'expedient: Secretària de l'Ajuntament c) [...]

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ BAR LLAR DELS JUBILATS2021-11-24T10:14:43+00:00

CONCURS ART URBÀ A RIOLA 2020-2021

2022-01-12T17:18:41+00:00

CONCURS ART URBÀ A RIOLA /CONCURSO ARTE URBANO 🔊〰️CONCURS D'ART URBÀ A RIOLA〰️🎨 Amb la finalitat de millorar murs i mitjaneres deteriorades, ajudar a renovar façanes, i crear espais d'art al municipi, afavorint elements què ajuden a fomentar el turisme, creem aquest concurs, pensant també en desenvolupar a Riola, altres expressions artístiques com és l'art mural. Ja s'ha obert el termini per a procedir a votar el que més us agrade. Els artistes ja han presentat [...]

CONCURS ART URBÀ A RIOLA 2020-20212022-01-12T17:18:41+00:00

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

2021-11-19T12:33:32+00:00

L'Ajuntament de Riola, mitjançant acord, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2020, per UNANIMITAT dels presents, VA APROVAR l'adhesió a la Xarxa de Municipis protegits contra la violència de génere. A través d'aquesta iniciativa, la Diputació Provincial de València impulsa un projecte, basat en la formació, que inclou una aportació econòmica per a combatre aquesta xacra social PUBLICACIÓN BOP Valencia PROTOCOL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE RIOLA

XARXA DE MUNICIPIS PER A LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE2021-11-19T12:33:32+00:00

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2020-2021

2021-12-21T10:57:46+00:00

Subvenció Beca Transport Escolar 2020-2021 Mitjançant Acord de l'Ajuntament Ple, de data 22 de febrer de 2021, es va aprovar les Bases reguladores i convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar per a l'exercici 2020-2021: PRIMER.- Beneficiaris Requisits: a) Edat mínima i màxima Tindre una edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys complits i figurar inscrit en el padró municipal d'habitants la persona sol·licitant. b) Estudis a realitzar i centre: Matriculació de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2020-2021, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i d'FP, Estudis Universitaris, en cas que [...]

SUBVENCIÓ BECA TRANSPORT ESCOLAR 2020-20212021-12-21T10:57:46+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ EXERCICI 2021

2021-10-06T10:36:45+00:00

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ Amb la intenció d'ajudar a les famílies, i especialment, a totes aquelles s que tinguen, adopten o acullen a un nou fill, l'Ajuntament de Riola ha consignat en els seus Pressupostos una partida destinada a tal fi. La subvenció té un import de 200,00.-€, i es podran canviar per productes farmacèutics, de conformitat amb el que s'estableix en la Base huitena. Documentació EXTRACTE SUBV XEC BEBÉ INSTÀNCIA La tramitació electrònica de la present subvenció es realitzarà a través de tràmit específic, l'accés del qual es troba en el següent enllaç: https://riola.sedelectronica.es/dossier.15

SUBVENCIÓ XEC BEBÉ EXERCICI 20212021-10-06T10:36:45+00:00

ELECCIÓ JUTJAT DE PAU (TITULAR I SUPLENT)

2021-09-22T10:57:48+00:00

En atenció al que es preveu en l'article 101 de la Llei 6/1985 – Llei orgànica del Poder Judicial, d'ara en avant  LOPJ- i articles 4 i 5 Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i en relació al procediment d'elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau Titular i suplent d'aquest municipi, l'Alcaldessa- Presidenta, amb data 9 de setembre de 2021 i número 2021-657, ha dictat ACORD relatiu a convocatoria del procés de selecció, en els següents termes: "(...) Considerant l'exposat, i en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribueix, DISPOSE: PRIMER: [...]

ELECCIÓ JUTJAT DE PAU (TITULAR I SUPLENT)2021-09-22T10:57:48+00:00

PROYECTO FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EJERCICIO 2021

2021-10-13T11:53:34+00:00

Des de l'Ajuntament de Riola, en col·laboració amb la Diputació Provincial de València i la Conselleria de Participació i Transparència, s'està impulsant un projecte de millora dels mitjans electrònics de l'Entitat Local, facilitant al ciutadà la presentació telemàtica d'instàncies i documents, a través de models normalitzats disponibles en la Seu Electrònica. A través d aquest programa, s'està millorant les obligacions recollides en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com aquelles regulades en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de [...]

PROYECTO FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA EJERCICIO 20212021-10-13T11:53:34+00:00

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

2021-08-23T10:08:55+00:00

L'Ajuntament de Riola està, actualment, en procés d'elaboració del Pla Urbà d'Actuació Municipal, amb l'objectiu d'aconseguir un municipi sostenible. Un PUAM constitueix un procés de caràcter estratègic local que establirà i definirà les línies d'actuació del Municipi, amb la finalitat d'incorporar els objectius establits per l'Agenda 2030 en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal. Per a aconseguir-ho, és imprescindible l'opinió i per tant la participació de nuestr@s vecin@s. Un procés de participació pública resulta clau per a l'anàlisi del conjunt dels [...]

PLA URBÀ D’ACTUACIÓ MUNICIPAL2021-08-23T10:08:55+00:00

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT

2020-06-25T10:04:05+00:00

BEQUES DE TRANSPORT A l'efecte d'emplenar la instància relativa a Beques de Transport, des de l'Ajuntament S'INFORMA que la distància aproximada és de 4 QUILÒMETRES. No obstant això, aquesta distància es proporciona a efectes informatius i sense caràcter vinculant, podent ser comprovada pels Serveis de la Conselleria competent, a través de l'aplicació habilitada a tals efectes.

INFORMACIÓ BEQUES DE TRANSPORT2020-06-25T10:04:05+00:00

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2021 – Prestacions Econòmiques Individualitzades

2021-06-30T12:52:00+00:00

Prestacions Econòmiques Individualitzades L'Ajuntament de Riola, dins del seu àmbit competencial, ha aprovat les Bases i Convocatòria per a concessió d'ajudes d'emergència, dins del Departament de Serveis Socials. Aquelles persones interessades, que reunisquen els requisits assenyalats en les Bases, podran presentar instància en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, durant tot l'exercici 2021. Extracte de convocatòria De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions [...]

Sol·licitud Ajudes Socials Exercici 2021 – Prestacions Econòmiques Individualitzades2021-06-30T12:52:00+00:00
Ir a Arriba