La Participació ciutadana, en el desenvolupament de les polítiques públiques, és un element central, en tant possibilita l’opinió dels ciutadans, i sobretot en aquells aspectes urbanístics que configuren el territori i àmbit espacial on residim.

Des de l’equip de govern s’està impulsant una modificaicó del Pla General d’Ordenació urbana, amb e únic objectiu d’adaptar l’urbanisme municipal a la realitat imperant a Riola.

VIST el que es disposa en l’article 51 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de la Comunitat Valenciana, que estableix el següent:

 

 Abans de l’elaboració de l’esborrany del pla, el departament de l’administració que el promoga efectuarà a través del portal web una consulta pública prèvia per espai de vint dies en relació amb un document en el qual s’indique de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seua aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.

La consulta pública prèvia tindrà efectes administratius interns, preparatoris de la redacció del pla, i donarà lloc a l’obligació d’elaborar un informe de resposta conjunta a les aportacions rebudes. Haurà d’incorporar-se a l’expedient el resultat de la consulta, amb indicació del nombre de participants, nombre d’opinions emeses i l’informe de resposta.”

 

En aplicació d’aquest precepte, S’IMPULSA el Pla de Participació Ciutadana relatiu a la modificaicón del PGOU de Riola.

DOCUMENTACIÓ:

EDICTE convocatòria

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Plano C1mod_5000-220629

Plano S1_Zonas A y C -220629