CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA VACANT EN LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE RIOLA, PER ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLARGA DURACIÓ

(Disposició addicional sisena de  la Llei 20/2021)

 

Mitjançant Resolució d’Alcaldia num. 1274/2022 es van aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a proveir en propietat una plaça vacant corresponent  a l’escala Administració General, Subescala Administrativa – Grup C1 mitjançant concurs – procés d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració.

Les Bases que regeixen el procediment es troben publicades en el Butlletí Oficial de la provincia de València num  247, de 27 de desembre de 2022:

BOP NÚM. 247 DE 27_12_2022

PUBLICACIÓ BOE

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat». Els interessats/interessades hauran de presentar instància – model oficial, que es troba a disposició de qualsevol persona en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Riola (

Les bases que regulen la convocatòria s’han publicat íntegrament en el Tauler d’anuncis i el Portal de Transparència electrònic de l’Ajuntament de Riola (https://riola.sedelectronica.es/info.0).

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan procedisquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el Tauler d’anuncis i el Portal de Transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament de Riola.

EDICTE Llista definitiva

BASES ESTABILITZACIÓ BOP num. 71_2023

EDICTE Convocatòria tribunal

EDICTE Proposta Tribunal de Selecció