Subvenció Beca Transport Escolar 2022-2023

Mitjançant Resolució num. 688/2023, de data 22 de juny de 2023,  es va aprovar les convocatòria de la Subvenció Beca Transport Escolar Curs 2022-2023,  per a l’exercici 2023, en els següents termes: 

Primer. Beneficiaris:

Requisits:
a) Edat mínima i máxima

Tindre una edat mínima de 12 anys i màxima de 30 anys complits i figurar inscrites en el padró municipal d’habitants la persona sol·licitant.

  1. b) Estudis a realitzar i centre:

Matriculació de manera presencial en estudis reglats durant el curs acadèmic 2022-2023, de secundària, batxiller, cicles formatius de grau mitjà, superior i d’FP, Estudis Universitaris, en cas que no es puguen cursar a Riola.

 

Els progenitors/res tutors/es legals de l’estudiant haurà de complir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

 

Tots els requisits hauran de ser complits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Segon. Objecte: Les beques regulades en aquestes bases es dirigeixen a fomentar la realització d’estudis OBLIGATORIS I POSTOBLIGATORIS que no es troben dins de l’oferta educativa existent en el municipi de Riola.

 

La utilització d’aquesta ajuda per a altres finalitats o per persona diferent de la beneficiària, determinarà la seua immediata retirada i la pèrdua de la condició de beneficiària d’aquesta ajuda

 

Tercer. Convocatòria: Resolució d’Alcaldia  688/2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ayudas Transport Escolar.

 

Es publicaran a través de la Base de dades Nacional de Subvencions, a més de la pàgina web de l’Ajuntament de Riola (https://ajuntamentderiola.es/).

 

Quart.- Quantia: El règim de concessió d’aquestes ajudes es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, la quantia subvencionada serà d’un import únic de 200,00.-€. En tot cas, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a l’existència de crèdit suficient en la partida, prioritzant-se les instàncies segons data de registre d’entrada

 

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds podran presentar-se durant tot el curs escolar, fins a 1 de desembre de 2023.

 

Sisé. Altres dades: Les sol·licituds, dirigides a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Riola, o a través de qualsevol dels mitjans regulats en l’article 16.4) de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les AAPP, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució en el BOP fins al dia 1 de desembre del present i amb la documentació que s’indica a continuació:

 

a) Acreditació d’haver obtingut plaça escolar, expedida pel centre educatiu, en centre de fora de la població.

b) Fotocòpia de la llibreta del banc o document expedit per l’entitat bancària on conste el compte on es desitja rebre la transferència.

c) Matricula com a expedient acadèmic (notes del curs), corresponent a l’exercici 2022-2023.

Si presenten sol·licituds per a diversos germans/as s’ha de formalitzar la sol·licitud per a cadascun d’ells, però la documentació a adjuntar no s’haurà de duplicar, serà suficient l’aportació en una d’aquestes.
d) Model de declaració.

e) Volant d’empadronament (Haurà de complir els requisits la persona que curse els estudis)

En el cas d’impossibilitat de presentació de matrícula del curs escolar 2022-2023, serà suficient per a justificar el desenvolupament del mateix un justificant de les notes on s’identifique que l’alumne/a ha cursat en el centre i la identificació de les notes obtingudes

f) Estar al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals. Impostos municipals, hisenda i S. Social.

 

DOCUMENTS:

La presentació telemàtica de les instàncies s’efectuarà a través d’un tràmit específic, en el següent enllaç:

https://riola.sedelectronica.es/info.0

EXTRACTE CONVOCATÒRIA BECA TRANSPORT

RESOLUCION 2023-0688 [RESOLUCIÓ BECA TRANSPORT] (1)

EDICTE Proposta adjudicació 7 de setembre de 2023