SUBVENCIÓN PER A LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA -EXERCICI 2023-

Tota societat moderna i democràtica requereix un fort impuls que garantisca la diversitat i promoció cultural entre els nostres joves. La present Corporació, consent d’aquests valors, fomenta a través d’aquesta línia d’ajudes una subvenció que reforce l’interés dels nostres veïns i veïnes, i especialment el dels més joves, en aquelles activitats educatives, com ara la música i les arts pràctiques.

Als efectes oportuns, es procedeix a regular aquells aspectes necessaris per a sol·licitar aquesta línia d’ajudes, que poden resumir-se en els següents termes:

Primer. Objecte: La present subvenció té per objecte la promoció d’activitats culturals en el municipi de Riola, i concretament, en l’àrea de les arts plàstiques, música i audiovisuals, la finalitat de les quals és fomentar i col·laborar en la pràctica d’activitats culturals, per al període comprés entre 2021-2022.

Segon. Beneficiaris: Podran adquirir la condició de beneficiaris aquells sol·licitants que tinguen la consideració d’estudiants de les matèries renunciades en el present extracte, i es troben empadronats en el municipi de Riola.

 

Tercer. Convocatòria: Resolució d’Alcaldia 754/2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva sol·licitud Promoció Activitats Culturals.

Es publicaran a través de la Base de dades Nacional de Subvencions, a més de la pàgina web de l’Ajuntament de Riola (https://ajuntamentderiola.es/).

 

Quart.– Quantia: El règim de concessió d’aquestes ajudes es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, la quantia subvencionada serà d’un import únic de 150,00.-€. En tot cas, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a l’existència de crèdit suficient en la partida, prioritzant-se les instàncies segons data de registre d’entrada.

 

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds podran presentar-se fins al 1 de desembre de 2023, concedint-se segons data de registre d’entrada.

La instància haurà de presentar-se preferentment a través de mitjans electrònics, i es troba a la disposició dels ciutadans i ciutadanes en la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

 

Sisé. Altres dades: Les sol·licituds es formularan a través del model que figura en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i caldrà aportar la següent documentació:

  1. a) DNI persona interessada.
  2. b) Matrícula 2022-2023/ Notes curs 2022-2023, o si escau, certificat que acredite haver desenvolupat el curs 2022-2023
  3. c) Estar al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals. Impostos municipals, hisenda i S. Social .
  4. d) Manteniment de tercers
  5. e) Volant d’empadronament

 

  1. Els tutors/es legals del menor haurà de complir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions

Tots els requisits hauran de ser complits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

CONVOCATORIA