Subvenció quota Consorci de Bombers per a l’exercici 2022

L’Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022, hi ha  concedit a l’Ajuntament de Riola una subvenció directa per import de 7.799,79.-€, per atendre al pagament de la quota del Consorci de Bombers per a l’exercici 2022.

Enllaç: https://bop.dival.es/bop/xhtml/portal.xhtml

BOP de València