Subvenció quota Consorci de Bombers per a l’exercici 2023

L’Excma. Diputació Provincial de València, per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2023, hi ha  concedit a l’Ajuntament de Riola una subvenció directa per import de 8.309,50.-€, per atendre al pagament de la quota del Consorci de Bombers per a l’exercici 2023.

Enllaç: https://bop.dival.es/bop/

BOP València