SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L’ESPORT FEDERAT A RIOLA

Des de la present Corporació s’ha fixat com a objectiu fonamental la promoció i foment de l’esport, que s’articula a través de subvencions nominatives,i en aquest cas concret, mitjana un procediment de concurrència competitiva que permeta fomentar l’esport federat en el municipi de Riola.

Primer. Objecte: La present subvenció té per objecte la promoció de l’esport federat en el municipi de Riola, de conformitat amb l’assenyalat en l’article 7.2.a) i b) de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana, per al període esportiu comprés entre 2021-2022.

 

Segon. Beneficiaris: Podran adquirir la condició de beneficiaris aquells sol·licitants que tinguen la consideració d’esportistes individuals federats, que participen en competició federada, i es troben empadronats en el municipi de Riola.

 

Tercer. Bases reguladores: Resolució d’Alcaldia 755/2023 per la qual s’aproven les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva sol·licitud Beca Transport.

Es publicaran a través de la Base de dades Nacional de Subvencions, a més de la pàgina web de l’Ajuntament de Riola (https://ajuntamentderiola.es/).

 

Quart.- Quantia: El règim de concessió d’aquestes ajudes es desenvoluparan en règim de concurrència competitiva, la quantia subvencionada serà d’un import únic de 200,00.-€. En tot cas, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a l’existència de crèdit suficient en la partida, prioritzant-se les instàncies segons data de registre d’entrada.

 

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds podran presentar-se fins al 10 de novembre de 2022, concedint-se segons data de registre d’entrada.

 

Sisé. Altres dades: Les sol·licituds es formularan a través del model que figura en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i caldrà aportar la següent documentació:

  1. a) DNI persona interessada.
  2. b) Fitxa federativa Exercici 2022-2023. La fitxa federativa serà individual per esportista, havent de contemplar la identificació i referència del número d’inscripció federatiu.
  3. c) Estar al corrent de les obligacions de caràcter econòmic municipals. Impostos municipals, hisenda i S. Social .
  4. d) Manteniment de tercers
  5. e) Volant d’empadronament

 

  1. Els tutors/es legals del menor haurà de complir els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions

Tots els requisits hauran de ser complits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Les instàncies per a participar en el procés es podran presenta a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://riola.sedelectronica.es/info.0

DOCUMENTACIÓ:

CONVOCATÒRIA AJUDES PROMOCIÓ ESPORT

EDICTE ADJUDICACIÓ 7 DE SETEMBRE DE 2023